Polat arkaýynlygy bozýan maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça mazmun

Göni sapak birikdiriş tehnologiýasyny güýçlendirmek, berkitmegiň ahyrynda gaýtadan işlenmeli sapakly bölümi gaharlandyrmak üçin ýörite göwnüçökgün enjamy ulanmak, göwnüňi göterýän bölegiň diametrini esasy metalyň diametrinden has uly etmek üçin.Soňra göwnüňizi ýykýan bölegi ýüplemek üçin goldaýan ýörite sapak enjamyny ulanyň we şol bir spesifikasiýanyň ýeňini ulanyp, iki gaýtadan işlenen polat çybyk kelleleriniň ýüplük böleklerini wilka bilen, ýagny polat bar diýilýän düwmäni tamamlamak üçin ulanyň. bogun.Göwnüçökgünlik ýaly berk göni sapak birikdiriş tehnologiýasy durnukly öndürijiligiň, zähmeti tygşytlaýan we çalt birikmegiň we ýokary gözleg derejesiniň artykmaçlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, berkitmegiň aýlanmaýan birikmesi meselesini hem doly çözüp biler.

Önümiň parametrleri

Model

JD2500

Gaýgysyz maşyn

Amatly arka ölçegi (mm)

16-40

Nom.Forge Force (KN)

2500

Ölçegleri (mm)

1380 * 670 * 1240

Agramy (kg)

1300

Gidrawlik ýag nasosy

Nom.oil basyşy (MPa)

28

Nom.Flow (L / min)

10

Motoryň güýji (kw)

7.5

Ölçegleri (mm)

1400 * 900 * 1000

Agramy (kg)

2000

Işleýiş prosesi

1. Elektrik üpjünçiligini açyň, sowadyjy suw klapanyny açyň we iýmit tutawajyny aýlamak we kesmegi amala aşyrmak üçin iş bölegine iýmitlenmek üçin öňe aýlanmak başlangyç düwmesini basyň.Gapyrganyň kesilmegi uzynlygy talaplara laýyk gelende, gapyrganyň kesilmegi pyçagy awtomatiki usulda açylar we sapaklaryň aýlanmagyny üpjün etmek üçin iýmitlenmegi dowam etdirer.Threadüplük rolikleri armatura bilen baglanyşanda, güýç sarp ediň we eplenjini bir aýlaw üçin aýlaň.Okuň iýminiň uzynlygy uzynlykdyr.Iýmit belli bir derejä ýetende, awtomatiki iýmit tutuş togalanmakdan soň awtomatiki duralga gutarýança amala aşyrylyp bilner.Awtomatiki gurallary yzyna almak üçin ters başlangyç düwmesini basyň.

2. Gurallary awtomatiki usulda çykarmak tamamlanandan soň, togalanýan kelläni başlangyç ýagdaýyna gaýtarmak üçin iýmit tutawajyny sagat ugruna öwüriň.Bu wagt gapyrgany kesýän pyçak awtomatiki ýagdaýda täzeden başlar.Diňe gaýtadan işlenen iş bölegini aýyryň.

3. Ipiň uzynlygyny halka ölçeýji bilen barlaň we ýalňyşlyk aralykda bolsa, hünär derejesini alýar;Şol bir wagtyň özünde, nurbat kellesiniň ululygyny sapak bilen barlaň.Geçiriji ölçeýjiniň içine nurbat edilip bilinýän bolsa, hiç hili ölçeýjiniň içine nurbat edilip bilinmese ýa-da doly nurbat edilip bilinmese, bu hünärlidir.

4. Ters sim togalananda, ilki bilen togalanýan tigiriň islendik iki pozisiýasyny çalyşyň;Soňra syýahat wyklýuçateliniň basyş blokunyň ýagdaýyny üýtgediň we syýahatyň üýtgemezligine göz ýetiriň.

5. Ters sapagy aýlanyňyzda, öňe aýlanmagyň başlangyç düwmesine basyň we kesilmegini amala aşyrmak üçin iýmit tutawajyny iş bölegine tarap öwüriň.Gapyrganyň kesilmegi uzynlygy talaplara laýyk gelende, gapyrganyň kesilen pyçagy awtomatiki usulda açylar we iýmitlenmegi bes eder.Bu wagt durmak üçin durmak düwmesini basyň, ters düwmä basyň, togalanýan kellesi tersine aýlanar we dolandyryş sapagy ters sapagy aýlamak üçin iýmitlenmegini dowam etdirer.Sim togalanýan tigir armatura bilen baglanyşanda, güýç ulanyp, eplenjini bir sikl üçin öwrüp, bir uzynlygyň uzynlygyny ok bilen üpjün ediň.Iýmitlendirmek belli bir derejä ýetende, ähli togalanma prosesi gutarýança we maşyn awtomatiki togtadylýança awtomatiki iýmitlenmegi amala aşyryp biler.Gurallaryň awtomatiki usulda yzyna alynmagyny amala aşyrmak üçin öňe aýlanmak başlangyç düwmesini basyň.

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň