ýöriteleşdirilen elektrik arka sapak kesýän maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Model JB40 Bahalandyrylan güýç 4.5KW
Rebar diametri üçin amatly 16-40mm Elektrik (sazlap bolýan) 3-380V 50Hz ýa-da beýlekiler
Iň ýokary sapak uzynlygy 100mm Aýlanan tizlik 40r / min
Kesilen burç 60° Maşyn agramy 450kg
Kaser sapak meýdançasy (düzülip bilner 16 mm üçin 2.0P;18,20, 22mm üçin 2.5P;25,28,32mm üçin 3.0P;36,40mm üçin 3.5P Maşyn ölçegi 1170 * 710 * 1140mm

Iş ýörelgesi

Gidrawlik polat bar kesiji, täze döredilen ýokary takyklykly gidrawlik kesiş guralydyr.Oňaýly götermek, owadan görnüş, ýokary kesiş netijeliligi we kiçi stres meýdany ýaly aýratynlyklara eýedir.Binalar, zawodlar, magdanlar we beýleki bölümler üçin amatly gural bolup, ulanyjylaryň köpüsi ony gowy görýär.
Polat gyrkylanda ilki bilen ýag zynjyrynyň wyklýuçatelini öçüriň, süýşüriji we nasos işlemegi üçin hereketli tutawajyny çekiň, ýag basyşyny pyçagy iteklemek üçin uly porşini itekläň we materialy kesiň (basyşy dowam etdirmäň, ýogsam bölekleri zaýalanar).Poslamaýan polat ýaly materiallar bu usul bilen gyrkylmaly däldir.

Işleýiş usuly

(1) Materiallary almak we gowşurmak üçin iş stoly, kesiji aşaky bölegi bilen keseligine saklanmalydyr we iş stolunyň uzynlygy gaýtadan işlenen materiallaryň uzynlygyna görä kesgitlenip bilner.
(2) Işe başlamazdan ozal, kesijiniň ýarylmaýandygyny, gural saklaýjynyň boltynyň berkidilendigini we gorag örtüginiň berkdigini barlaň.Soňra kasany el bilen aýlaň, dişli arassalaýjy arassalanyşy barlaň we kesiji arassalanyşyny sazlaň.
(3) Işe başlansoň, ilki işlemeli we amal diňe ähli geçiriji bölekleriň we podşipnikleriň kadaly işleýändigini barlandan soň amala aşyrylyp bilner.
(4) Enjam adaty tizlige ýetmedik mahaly materiallary kesmäň.Materiallar kesilende, kesiji orta we aşaky bölekler ulanylar, armatura berk tutulmalydyr, gyrasy bilen deňleşdiriler we çalt işe giriziler.Operator berk pyçagyň gapdalynda durmaly we armaturanyň gutarmagynyň we adamlara zyýan ýetirmezligi üçin güýç bilen güýç bilen basmaly.Armaturany iki eli bilen pyçagyň iki gapdalynda saklamak we iýmitlendirmek üçin egilmek düýbünden gadagan.
(5) Diametri we güýji mehaniki at ýazgysynda we gyzyl ýanýan berkitmede görkezilen armatura gyrkmaga rugsat berilmeýär.Bir gezekde birden köp armatura kesilende, umumy kesiş meýdany görkezilen çäkde bolmaly.
(6) Pes garyndy polat gyrkylanda, gaty gaty kesiji çalşylýar we gyrkymyň diametri mehaniki adyň ýazgylaryna laýyk gelmelidir.
(7) Gysga materiallar kesilende, el bilen kesiji aralyk 150 mm-den köp saklanmalydyr.El bilen tutmagyň ujy 400mm-den az bolsa, armaturanyň gysga kellesi ýeň ýa-da gysgyç bilen basylmalydyr.
(8) Işleýiş wagtynda döwülen uçlary we kesijileri el bilen kesmek göni gadagan edilýär.Operator däller polat çybygyň we kesiji töwereginde galmaly däldir.
(9) Adaty bolmadyk mehaniki iş, adaty bolmadyk ses ýa-da kesiji kesiji bolan ýagdaýynda, enjamy bejermek üçin derrew saklaň.
(10) Işledilenden soň, tok üpjünçiligini kesiň, kesiji otagdaky güneşleri polat çotga bilen aýyryň we tutuş enjamy arassalaň we ýaglaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň